logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบการทดลอง

 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
  4 ตุลาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  6 พฤศจิกายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
  5 กรกฎาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  7 มิถุนายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
  7 พฤษภาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
  5 เมษายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
  7 มกราคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  6 ธันวาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
  7 พฤศจิกายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
  4 ตุลาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
  7 กันยายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  7 สิงหาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  7 มิถุนายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
  4 พฤษภาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
  6 เมษายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  7 มีนาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
  9 กุมภาพันธ์ 2561
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
  5 มกราคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  7 ธันวาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
  2 พฤศจิกายน 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
  6 ตุลาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
  7 กันยายน 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  7 สิงหาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
  7 สิงหาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  9 มิถุนายน 2560
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
  5 พฤษภาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
  18 เมษายน 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  7 มีนาคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
  13 มกราคม 2560
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  7 ธันวาคม 2559
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
  3 พฤศจิกายน 2559