logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบการทดลอง

 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  1 มิถุนายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
  7 พฤษภาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
  7 เมษายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  5 มีนาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
  7 มกราคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  7 ธันวาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
  5 พฤศจิกายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
  4 กันยายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
  6 สิงหาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  3 กรกฎาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
  5 มิถุนายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
  7 พฤษภาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
  7 เมษายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  6 มีนาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  6 พฤศจิกายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
  4 ตุลาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
  5 กรกฎาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  7 มิถุนายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
  7 พฤษภาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
  5 เมษายน 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  5 มีนาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
  7 มกราคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  6 ธันวาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
  7 พฤศจิกายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
  4 ตุลาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
  7 กันยายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  7 สิงหาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  7 มิถุนายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
  4 พฤษภาคม 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
  6 เมษายน 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  7 มีนาคม 2561