logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบการทดลอง

 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  10 มีนาคม 2566
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
  6 กุมภาพันธ์ 2566
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
  5 มกราคม 2566
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  13 ธันวาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
  13 ธันวาคม 2565
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
  27 ตุลาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
  27 ตุลาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
  12 กันยายน 2565
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  4 สิงหาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
  7 กรกฎาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  6 มิถุนายน 2565
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
  6 พฤษภาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
  5 เมษายน 2565
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  7 มีนาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
  7 กุมภาพันธ์ 2565
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
  6 มกราคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  7 ธันวาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
  2 พฤศจิกายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
  7 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
  1 กันยายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  3 สิงหาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
  2 กรกฎาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  1 มิถุนายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
  7 พฤษภาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
  7 เมษายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  5 มีนาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
  7 มกราคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  7 ธันวาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
  5 พฤศจิกายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
  4 กันยายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
  6 สิงหาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  3 กรกฎาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
  5 มิถุนายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
  7 พฤษภาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
  7 เมษายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  6 มีนาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
  7 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  7 มกราคม 2563