logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 (ฉบับคำอธิบาย)
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการระเบิดและย่อยหินในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2537
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้บริการของสถานบันที่ปรึกษาทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2551
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556
  5 ตุลาคม 2562
 • สรุปความเป็นมาและสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่เป็นสวนสาธารณะหรืออุทยาน พ.ศ. 2551
  5 ตุลาคม 2562
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
  5 ตุลาคม 2562
หมวดหมู่เอกสาร