logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  9 เมษายน 2564
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  8 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
  5 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  3 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ครั้งที่ 2
  10 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  10 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  25 ตุลาคม 2561
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  30 ตุลาคม 2560
 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 มกราคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 มกราคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม - 12 มกราคม 2559
  22 ธันวาคม 2558