logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

 

ภารกิจ

     1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
     2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
     3. รับ-จ่ายควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2494
     4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 104 และ 105
     5. ดูแล รักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผนดิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ.2547 และระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการแสดง เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ.2546

 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

     1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุง รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับ       ที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
     2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
     3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง   1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง
     4. งานด้านการบริหารเงินตรา ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายแลก รับแลก การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย รับ-ส่ง และบริหารจัดการ เหรียญกษาปณ์ การสั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง การตรวจสอบ การรับ จ่าย และ  จัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
     5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ดำเนิน การเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก


พันธกิจ

     1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเมินราคา

     2. อสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

     3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ เศรษฐกิจ

     4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการ อนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร

1 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 1905 ครั้ง