logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  19 มีนาคม 2567
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบหลักฐานที่ยื่น : กรณีขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  9 เมษายน 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  9 เมษายน 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  9 เมษายน 2558
 • แบบส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  9 เมษายน 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  9 เมษายน 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  9 เมษายน 2558