logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 • บันทึกกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 120 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูเเล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 22
  5 ตุลาคม 2562
 • บันทึกสำนักกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ กค 0308/ว 18 เรื่อง การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ
  5 ตุลาคม 2562
 • หนังสือกรมธนารักษ์ที กค 0317/ว74 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ
  5 ตุลาคม 2562
 • กำหนดเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
  5 ตุลาคม 2562
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5 ตุลาคม 2562
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5 ตุลาคม 2562
 • หนังสือเวียนกรมธนารักษ์ด่วนที่สุด ที่กค. 0304/ว.51 ลงวันที่ 29 มิถุายน 2553
  5 ตุลาคม 2562
หมวดหมู่เอกสาร