logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข้อมูลการประเมินราคา

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทุนทรัพย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2597 และแก้ไขเพิ่มเติม
    24 กันยายน 2557
  • ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธินิติธรรม .ศ. 2535
    24 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร