logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ระยะ_20_ปี_(พ.ศ._2561_-_2580)
  14 พฤษภาคม 2563
 • รายงานผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ สิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ กรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ มิถุนายน 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ พฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เมษายน 2559 แปลง นศ. 238 (เพิ่มเติม)
  20 เมษายน 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เมษายน 2559 แปลง นศ. 1182
  20 เมษายน 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เมษายน 2559 แปลง นศ. 172
  20 เมษายน 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เมษายน 2559 แปลง นศ. 48
  20 เมษายน 2559
 • ใบเสร็จรับเงิน แปลง นศ. 238
  20 เมษายน 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เมษายน 2559 แปลง นศ. 238
  20 เมษายน 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีนาคม 2559 แปลง นศ.1182
  21 มีนาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีนาคม 2559 แปลง นศ.172
  21 มีนาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีนาคม 2559 แปลง นศ.48
  21 มีนาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ปี 2559 - 2560
  7 มีนาคม 2559