logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Trial budget

 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
  7 January 2563
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  7 January 2563
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  7 January 2563
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
  4 October 2562
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
  6 November 2562
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
  5 September 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  5 September 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
  5 July 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  7 June 2562
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
  7 May 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
  5 April 2562
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  5 March 2562
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
  5 February 2562
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
  7 January 2562
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  6 December 2561
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
  7 November 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
  4 October 2561
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
  7 September 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  7 August 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
  4 July 2561
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  7 June 2561
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
  4 May 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
  6 April 2561
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  7 March 2561
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
  9 February 2561
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
  5 January 2561
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  7 December 2560
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
  2 November 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
  6 October 2560
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
  7 September 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  7 August 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
  7 August 2560
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  9 June 2560
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
  5 May 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
  18 April 2560
 • งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  7 March 2560
 • งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
  10 February 2560
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
  13 January 2560
 • งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  7 December 2559
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
  3 November 2559