logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี กันยายน 2557 (ปี 2557)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี สิงหาคม 2557 (ปี 2557)
  8 September 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี กรกฎาคม 2557 (ปี 2557)
  18 August 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี มิถุนายน 2557 (ปี 2557)
  8 July 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี พฤษภาคม 2557 (ปี 2557)
  8 July 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี เมษายน 2557 (ปี 2557)
  11 May 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี มีนาคม 2557 (ปี 2557)
  7 April 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี กุมภาพันธ์ 2557 (ปี 2557)
  31 March 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี มกราคม 2557 (ปี 2557)
  9 March 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี ธันวาคม 2556 (ปี 2557)
  6 January 2557
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี พฤศจิกายน 2556 (ปี 2557)
  19 December 2556
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี ตุลาคม 2556 (ปี 2557)
  4 November 2556