logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2555
  2 December 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก กุมภาพันธ์ 2558 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก มกราคม 2558 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ธันวาคม 2557 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก พฤศจิกายน 2557 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ตุลาคม 2557 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก กันยายน 2557 (ปี 2557)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก สิงหาคม 2557 (ปี 2557)
  8 September 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก กรกฎาคม 2557 (ปี 2557)
  18 August 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก มิถุนายน 2557 (ปี 2557)
  8 July 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก พฤษภาคม 2557 (ปี 2557)
  5 June 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก เมษายน 2557 (ปี 2557)
  11 May 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก มีนาคม 2557 (ปี 2557)
  7 April 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก กุมภาพันธ์ 2557 (ปี 2557)
  31 March 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก มกราคม 2557 (ปี 2557)
  9 March 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ธันวาคม 2556 (ปี 2557)
  6 January 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก พฤศจิกายน 2556 (ปี 2557)
  19 December 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ตุลาคม 2556 (ปี 2557)
  4 November 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต กุมภาพันธ์ 2558 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต มกราคม 2558 (ปี 2558)
  5 March 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต ธันวาคม 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต พฤศจิกายน 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต ตุลาคม 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต รายงานสรุป (ปี 2557)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต กันยายน 2557 (ปี 2557)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต สิงหาคม 2557 (ปี 2557)
  8 September 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต กรกฎาคม 2557 (ปี 2557)
  18 August 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต มิถุนายน 2557 (ปี 2557)
  8 July 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต พฤษภาคม 2557 (ปี 2557)
  8 July 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต เมษายน 2557 (ปี 2557)
  11 May 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต มีนาคม 2557 (ปี 2557)
  7 April 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต กุมภาพันธ์ 2557 (ปี 2557)
  31 March 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต มกราคม 2557 (ปี 2557)
  9 March 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต ธันวาคม 2556 (ปี 2557)
  6 January 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต พฤศจิการยน 2556 (ปี 2557)
  19 December 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการรังวัดชี้แนวเขต ตุลาคม 2556 (ปี 2557)
  4 November 2556
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี มกราคม 2558 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี ธันวาคม 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี พฤศจิกายน 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558
 • ข้อมูลการดำเนินงานด้านคดี ตุลาคม 2557 (ปี 2558)
  28 February 2558