logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • กระบวนงานที่ 34 : การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 35 : การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 1 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 4 : ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 5 : ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 27 : การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 20 : ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 18 : ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 32 :การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 21 : การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 19 : การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 28 :การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 29 :การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 25 : การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 6 : การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 9 : การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 8 : การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 10 : การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให้กระทรวงการคลัง
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 26 : การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 17 : การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 33 : การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 13 : การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 14 : การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุกรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบระทรวงการคลังฯ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 12 : การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 22 : การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังไปผูกพันเงินกู้
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 11 : การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 7 : การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 16 : การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 3 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 2 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 15 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 23 : การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 31 :การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 24 : การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  21 September 2559
 • กระบวนงานที่ 30 :การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  21 September 2559
Category