logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Appraisal information

 • คู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของชั้นข้อมูล และมูลค่าถนนของแปลงที่ดินในแผนที่ดิจิทัล
  17 July 2563
 • ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธินิติธรรม .ศ. 2535
  24 September 2557
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทุนทรัพย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2597 และแก้ไขเพิ่มเติม
  24 September 2557
Category